กิจกรรมการเรียน

STAR MATHS

              สมองทั้งสองซีกมีการทำงานที่แตกต่างกัน การเรียนจินตคณิตจะกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองซีกให้สมดุลกัน (balance) โดยมีลูกคิดเป็นสื่อกลาง ในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีกซึ่งผลพลอยได้ คือ เด็ก ๆ จะเข้าใจเรื่องจำนวนตัวเลขและคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

สมองซีกขวา                                  สมองซีกซ้าย

  Ø การสังเคราะห์ข้อมูล                       Ø การคำนวณ

  Ø จินตนาการ                                     Ø ภาษา

  Ø ความคิดสร้างสรรค์                         Ø การคิดวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

 

 

 

      วิธีปกติ : จะนึกถึงเลข 61
      วิธีคิดแบบจินตคณิต : จะนึกถึงจินตภาพ แล้วตีค่าออกมาเป็นตัวเลข การใช้จินตภาพในการคำนวณเป็นการฝึกสมองทั้งสองซีก ทำให้ไม่ล้าง่าย

ทำไมต้องเลือกสตาร์แมท ?

– หลักสูตรมาตรฐานผ่านการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ

– หลักสูตรพัฒนามาจากการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนมากกว่า 7 ปี ตั้งแต่ระดับอายุ 4-12 ปี

– สอดแทรกเกม เชาวน์คณิต พัฒนากระบวนการคิด ทำให้เด็ก ๆ สนุก อยากมาเรียน

– เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก

– มีวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคล กรณีเด็กสับสน วิธีคิดจินตคณิต กับวิธีปกติ