036-413-299, 089-830-6420 (LINE ID: @starmaths) [email protected]

พาเด็กๆ ท่องสู่โลกแห่งการคำนวณด้วยจินตคณิต

ทำไม?

ต้องเรียนคณิตศาสตร์

 คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และเข้าใจในทุกสรรพสิ่ง เพราะคณิตศาสตร์ทำให้เราคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน ช่างสังเกตรู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆต่อไป

การทำงานของสมอง

..จินตคณิต..

จินตคณิต คือการคิดเลขโดยใช้จินตนาการ โดยมีลูกคิดเป็นสื่อกลาง การเรียนจินตคณิต จะกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองซีกให้สมดุลกัน สมองซีกขวาจะมาทำให้การทำงานของสมองซีกซ้ายมีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เด็กๆจะมีความเข้าใจเรื่องตัวเลขและมีวิธีการคำนวณที่แม่นยำขึ้น

ประโยชน์ของ

..จินตคณิต..

ฝึกสมาธิ

เพิ่มการจินตนาการ

 

คิดเลขเร็ว

แม่นยำ

 

ฝึกการคิดอย่าง

เป็นระบบ

 

เพิ่มความสามารถ

ในการแก้โจทย์

คณิตศาสตร์

ทำไมต้องจินตคณิต

สมองทั้งสองซีกมีการทำงานที่แตกต่างกัน การเรียนจินตคณิตจะกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองซีกให้สมดุลกัน (balance) โดยมีลูกคิดเป็นสื่อกลาง ในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีกซึ่งผลพลอยได้ คือ เด็ก ๆ จะเข้าใจเรื่องจำนวนตัวเลขและคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ใหม่! พันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์จะสามารถเข้าใจถึงอัจฉริยภาพของเด็กโดยกำเนิดทำให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างด้านวิธีการเรียนรู้ และความแตกต่างในพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน

ทำไมต้อง.. Star Maths?

หลักสูตรพัฒนาจากการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน ระดับอายุ 4-12 ปี

สอดแทรกเกม เชาวน์คณิต พัฒนากระบวนการคิด ทำให้เด็ก ๆ สนุก อยากมาเรียน

มีวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคล กรณีเด็กสับสน วิธีคิดจินตคณิต กับวิธีปกติ

มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียนรู้แบบนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

หลักสูตร Star Maths

Junior Maths

3-4 ปี

รู้จักจำนวนนับ 1-100
จำนวนมากกว่า น้อยกว่า
เสริมเชาวน์ปัญญา

4-5 ปี

จำนวนคู่ จำนวนคี่
เส้นจำนวน
การบวก การลบ
เสริมเชาวน์ปัญญา

5-6 ปี

รูปทรง
การบวก การลบ
โจทย์ปัญหา การบวก การลบ
เสริมเชาวน์ปัญญา

จินตคณิต

Freshy : การนับนิ้วมือ

Level 1

สูตร Big Star
บวก (คู่สิบบวก)

Level 2

สูตร Big Star
ลบ (คู่สิบลบ)

Level 3

สูตร Little Star
บวก/ลบ (คู่ห้าบวก-ลบ)

Level 4

สูตร Mix Star
บวก/ลบ (คู่ผสมบวก-ลบ)

Junior : การใช้ลูกคิด

Level 5

สูตร Big Star
บวก (คู่สิบบวก)

Level 6

สูตร Big Star
ลบ (คู่สิบลบ)

Level 7

สูตร Little Star
บวก/ลบ (คู่ห้าบวก-ลบ)

Level 8

สูตร Mix Star
บวก/ลบ (คู่ผสมบวก-ลบ)

Senior : จินตนาการ

Level 9

การบวก การลบ และจินตนาการ

Level 10

การคูณ ลูกคิด และจินตนาการ

Level 11

การหาร ลูกคิด และจินตนาการ

หลักสูตร : Science Star

Science Lab 1

4-6 ปี
สนุกกับสิ่งแวดล้อมและการทดลองวิทยาศาสตร์รอบตัว

Science Lab 2

6-8 ปี
ตื่นเต้นกับสิ่งประดิษฐ์และการทดลองทางวิทยาศาสตร์

Science Lab 3

8-12 ปี
ตั้งสมมติฐาน ทดลอง และเรียนรู้หลักการในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร : ภาษาไทย

3-5 ปี

รู้จักพยัญชนะไทย
รู้จักสระ
ฝึกอ่านประสมคำ

5-6 ปี

รู้จักสระ
รู้จักตัวสะกด
อ่าน-เขียน ประสมคำ
เขียนคำจากภาพ

6-7 ปี

อ่านเนื้อเรื่องจับใจความ
เรียงคำให้เป็นประโยค
แต่งประโยคโดยใช้คำเชื่อมได้

8-10 ปี

อ่านและเขียนคำยาก
หลักภาษาไทย

แฟรนไชส์

ร่วมธุรกิจการศึกษากับ Star Maths เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพกับเรา