TEL : 036-431-299, 089-830-6420 LINE ID : @starmaths [email protected]

Finger Scan

ค้นหาศักยภาพของลูกรักด้วยพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือไขความลับจากลายนิ้วมือเตรียมความพร้อม เพื่อวางแผนอนาคตทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของลูกรักด้วยนวัตกรรม Scan ลายนิ้วมือ

จุดมุ่งหมายในการตรวจวัดลายนิ้วมือ

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์จะสามารถเข้าใจถึงอัจฉริยภาพของเด็กโดยกำเนิด ทำให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างด้านวิธีการเรียนรู้ และความแตกต่างในพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน หลังจากเข้าใจในความแตกต่างของเด็กจากผลรายงานแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถเลือกวิธีสอนตามความสามารถของเด็กที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ จะทำให้คุณเข้ากับเด็กได้ง่ายขึ้น และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเด็กก็จะดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการค้นหาศักยภาพโดยกำเนิด

สำหรับเด็กในวัยเรียน

 • ทำให้เข้าใจความสามารถที่หลากหลายในตัวของเด็ก
 • ทราบถึงวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง
 • เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสาขาวิชาเรียนตามความถนัด
 • เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความสามารถที่เหมาะสมแต่ละบุคคล
 • ทำให้ทราบถึงความสามารถพิเศษทางด้านงานฝีมือ

สำหรับบุคคลวัยทำงาน

 • ทำให้ทราบถึงศักยภาพที่โดดเด่นในตนเอง
 • ทำให้เข้าใจตัวเองและปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดีขึ้น
 • เพื่อเสริมสร้างเทคนิคทางการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Digitbrain

บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2552 โดยถือกำเนิดจากแนวคิดของกลุ่มบุคคลที่ต้องการพัฒนาระบบ เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามศักยภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละรายบุคคล ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง (Brain-based Learning) และแนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การช่วยให้ผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียนสามารถประเมินอัจฉริยภาพและการเรียนรู้ของนักเรียน หรือผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเต็มเต็มศักยภาพ อันจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามที่คาดหวัง

บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ระบบการเรียนรู้ เพื่อให้บุตรหลานของท่าน บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในยุคปัจจุบันและในอนาคต

เทคโนโลยีพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ

Dermatoglyphic Detection System : DDS

ระบบการแสกนลายนิ้วมือ เพื่อประเมินอัจฉริยภาพและการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการศึกษา ระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของนักวิชาการด้านการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำเอาศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น ประสาทวิทยา พันธุศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและการประมวลผลด้วยระบบความพิวเตอร์ โดยวิธีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ทำให้เราสามารถทราบและเข้าใจถึงอัจฉริยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือได้รับการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมเป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล เพื่อให้เราสามารถจัดสภาพแวดล้อมและหาแนวทางการส่งเสริม หรือพัฒนาได้ตรงกับผู้เรียนมากขึ้น

พันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ

พันธุศาสตร์ลายนิ้วมือลายเส้นผิวหนัง dermal ridge หรือ dermatoglyphics หมายถึง ลายเส้นบนฝ่ามือ (palmprint) ลายนิ้วมือ (fingerprint) ลายฝ่าเท้า (footprint) มีลักษณะเป็นเส้นนูนปรากฎบนผิวหนังนิ้วมือ และนิ้วเท้าของทุกคน เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล แม้แต่ฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน (Identical twins) ก็มีลักษณะลายเส้นผิวหนังแตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีการนำลายเส้นผิวหนังโดยเฉพาะลายนิ้วมือไปใช้ประโยชน์ในด้านนิติวิทยาศาสตร์คือ การพิสูจน์บุคคล และด้านการแพทย์ ในการช่วยวินิจฉัยโรคพันธุกรรมได้อีกด้วยการสร้างลายเส้นบนนิ้วมือถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมร่างกายมากถึง 7 ตำแหน่ง และเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลร่วมด้วย (polygenic trait, multifactorial inheritance) ยีนหลายคู่มีปฏิกิริยาร่วมกับสิ่งแวดล้อมในระยะตัวอ่อนในครรภ์ (prenatal stress) มีผลให้แต่ละคนมีเส้นลายนิ้วมือที่แตกต่างกันไปจากการศึกษาของ เพนโรส และโอฮารา (Penrose and Ohara) โอคาจิมา (Okajima) และบาคเลอร์ (Bakler) พบว่าลายเส้นบนนิ้วมือเริ่มสร้างขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 10 ถึง 11 หลังจากที่ไข่ผสมกับสเปิร์ม ในช่วงเวลาดังกล่าว ลายเส้นบนผิวหนังปรากฎเป็นครั้งแรกในบริเวณผิวหนังภายนอก (basal layer of epidermis) มีชื่อเรียกว่า สายเส้นปฐมภูมิ (primary ridge) แล้วเจริญเติบโตต่อไป จนกระทั่งประมาณสัปดาห์ที่ 14 ซึ่งจะเป็นช่วงที่ต่อมเหงื่อเริ่มเกิดขึ้นตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ (primary ridge formation creases) แล้วลายเส้นปฐมภูมิ (secondary ridge) จึงเริ่มเกิดขึ้นระหว่างลายเส้นปฐมภูมินั้น จนกระทั่งประมาณสัปดาห์ที่ 24 ถึง 25 หลังจากนั้นลายเส้นก็จะคงอยู่และไม่เปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธ์สมองกับสองมือ

เส้นประสาทของสมองและลายนิ้วมือได้เจริญเติบโตพร้อมกัน ซึ่งลายนิ้วมือที่ปรากฎนั้นจะคงอยู่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอดชีวิต ซึ่งต่อมาในภายหลัง การวิจัยทางการแพทย์ได้ทำการยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองส่วนในปี 1832 เริ่มจากศัลยแพทย์ Charles Bell แพทย์เฉพาะทางประเทศอังกฤษได้เขียนบทความชื่อ “The Hand : its mechanism and vital endowments as evincing” (Bell , 1774-1842) โดยในสมัยที่เป็นศัลยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยอิเด็นเบิร์ก ท่านคือคนแรกที่ได้ทำการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท และก็ทำให้เขาได้พบว่ามีความสัมพันธ์และมีการเชื่อมโยงกันของระบบประสาทของสมองกับมือ โดยพบว่ามีการเชื่อมโยงกันมากกว่า การเชื่อมโยงกับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกาย และในการค้นพบครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับสมองและมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มใช้แนวคิดนี้เป็นหลัก เพื่อนำมาอธิบายกับปัญหาหลายอย่างในด้านที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบความรู้สึกของมนุษย์

ประโยชน์จากการตรวจวัดลายนิ้วมือ

1. สามารถประเมินอัจฉริยภาพ ความฉับไวในการเรียนรู้และตัวตนที่แท้จริงของเด็กๆ
2. ทราบความถนัดที่ซ่อนเร้นในพหุปัญญาแปดด้าน

 • ด้านภาษา
 • มิติสัมพันธ์และจินตภาพ
 • การเข้าใจตนเอง
 • การเข้าใจธรรมชาติ
 • ร่างกายและการเคลื่อนไหว
 • ตรรกะและคณิตศาสตร์
 • การเข้าใจผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์
 • ดนตรีและจังหวะ

3. เพื่อกระตุ้นทักษะการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์วัดลายนิ้วมือในผู้ใหญ่

การวิเคราะห์ลายนิ้วมือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกขอบเขต ดังสุภาษิตที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” หากคุณเข้าใจลูกและเข้าใจตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกก็จะดีและราบรื่น นอกเหนือจากนั้นหากต้องเผชิญหน้ากับงาน ความรู้สึก ครอบครัว สุขภาพ หรือการเข้าหากัน เช่น ระหว่างสามาภรรยา เมื่อมีการเข้าใจในลักษณะเฉพาะของตัวเองและมีความมั่นใจกับตัวเองก็จะทำให้สามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่

นิ้วหัวแม่มือ

การสื่อสารและการบริหารจัดการ

การเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์

นิ้วชี้

การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ตรรกะ

มโนภาพ, มิติและการนึกคิดจินตนาการ

นิ้วกลาง

การเข้าใจจากการปฏิบัติ

การเคลื่อนไหวของร่างกาย

นิ้วนาง

การเข้าใจภาษา

ความจำในภาษา

การรับรู้ความรู้สึกจากการฟัง

นิ้วก้อย

การเข้าใจจากการสังเกต

การอ่านตัวหนังสือ

การรับรู้ความรู้สึกจากการมอง

ข้อควรรู้

 • การตรวจวัดลายนิ้วมือจะไม่มีการกำหนดช่วงอายุ สามารถตรวจได้ตั้งแต่ 2.5 ปีขึ้นไป
 • เราทุกคนจะทำการตรวจวัดเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเพราะลายนิ้วมือจะเป็นลายเส้นที่คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตลอดชีวิต
 • การตรวจวัดลายนิ้วมือคือผลสะท้อนสถานการณ์โดยกำเนิดของสมองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจความหลากหลายของปัญญา เช่น เมื่อเข้ารับการตรวจแล้วทำให้รู้ว่าเด็กมีพรสวรรค์ในด้านดนตรีแต่ความจริงแล้วลูกของคุณไม่เก่งดนตรีเลยนั่นหมายความว่าความสามารถในด้านนี้ได้ถูกละเลยหรือยังไม่ได้ถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสม

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 37 ซอยศรีสุริโยทัย 1

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

Email : [email protected]

Tel : 036-413-299, 089-830-6420

LINE ID : @starmaths

ข้ามไปยังทูลบาร์