TEL : 036-431-299, 089-830-6420 LINE ID : @starmaths [email protected]

ประวัติความเป็นมา

สตาร์แมทเริ่มเปิดสอนครั้งแรกเดือนมกราคม 2553 เริ่มต้นจากความรักในวิชาคณิตศาสตร์ของแม่คนหนึ่ง ที่อยากจะถ่ายทอดและให้ลูกชาย ได้รักในวิชาคณิตศาสตร์เช่นกัน จึงมองหาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่จะทำให้เด็กๆสนุกสนานไปกับการเรียน เน้นเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่เน้นท่องจำ จึงเลือก “จินตคณิต”

ในระยะแรกของการสอนจินตคณิต เรามุ่งการสอนคิดเลขเร็ว โดยใช้จินตนาการเป็นหลัก และพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็วหลายรายการ จนได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วน ต่อมาสถาบันได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนเกิดความเครียดในขณะเรียน เพราะมุ่งแข่งขันกันมากเกินไป สถาบันจึงพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตเรื่อยมา เพื่อให้เข้ากับผู้เรียนมากที่สุดและได้เพิ่มเรื่องของการคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา และเชาวน์คณิต ทำให้น้องๆสนุกกับการเรียนมากขึ้น และยังสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้อีกด้วย

ปัจจุบันสถาบันได้เพิ่มหลักสูตรภาษาไทย และการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 3 – 12 ปี เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดให้ผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียน

“เสริมสร้างคุณธรรม นำปัญญา สู่การศึกษามาตรฐานสากล”

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันโลกสากลอย่างมีคุณธรรม”

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 37 ซอยศรีสุริโยทัย 1

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

Email : [email protected]

Tel : 036-413-299, 089-830-6420

LINE ID : @starmaths

ข้ามไปยังทูลบาร์